Μπύρα Άλφα 1+1 Δώρο


Μπύρα Άλφα 1 + 1 Δώρο


Τσίμπα φαγητάρες από το Skroutz Food, τσίμπα και προσφορούλα για να δροσιστείς. Μπύρα Άλφα 330ml 1 + 1 Δώρο για σένα και τους φίλους σου. Πρόσθεσε 2 μπύρες Άλφα, πάρε τη μία Δώρο. Πρόσθεσε 4 μπύρες Άλφα, πάρε τις 2 Δώρο. Πρόσθεσε 6 και πάρε… Δε συνεχίζουμε άλλο, το 'πιασες!

Για να δεις τα καταστήματα που συμμετέχουν στην προσφορά, επίλεξε “1+1 Άλφα 330ml” από τις κατηγορίες των καταστημάτων. Μπορείς να πάρεις έως και 5 Δωρεάν μπύρες σε κάθε παραγγελία και έως 20 Δωρεάν μπύρες ανά 60 μέρες. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να πληρώσεις με κάρτα.

Αν δεν έχεις κατεβάσει ακόμα το app, δεν κρατάμε κακία. Μπορείς να το κατεβάσεις εδώΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Αντικείμενο της ενέργειας

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΣΚΡΟΥΤΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ», που εδρεύει στη Νέα Ιωνία Αττικής, Αλέκου Παναγούλη 91, με ΑΦΜ 800863970, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ (εφεξής «η Διοργανώτρια») διοργανώνει προωθητική ενέργεια στο δικτυακό τόπο www.skroutz.gr/food με τον τίτλο «Μπύρα Άλφα 330ml 1 + 1 Δώρο!» (εφεξής «προωθητική ενέργεια»).

Η προωθητική ενέργεια διέπεται από τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (στο εξής «Όροι Συμμετοχής» ή «Όροι»), οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια της προωθητικής ενέργειας στον ιστότοπο της Διοργανώτριας (εφεξής η «Ιστοσελίδα της Διοργανώτριας).

Σκοπός των παρόντων όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής καθώς και ο τρόπος συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια.

Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια προϋποθέτει και συνεπάγεται την από μέρους των συμμετεχόντων ανεπιφύλακτη αποδοχή τους.

Δικαίωμα Συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια

Δικαίωμα συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια έχουν όσοι διαμένουν σε περιοχές στις οποίες είναι διαθέσιμη η αγορά-παραγγελία μέσω της υπηρεσίας «Skroutz Food» και είναι εγγεγραμμένα μέλη της ιστοσελίδας του Skroutz και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής (α) οι εργαζόμενοι στη Διοργανώτρια, (β) τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω και (γ) οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών και τα πρόσωπα που έχουν υπογράψει ενεργό σύμφωνο συμβίωσης με τους ως άνω εργαζομένους. Εξαιρούνται επίσης, (δ) οι εργαζόμενοι των συνεργαζόμενων καταστημάτων με την υπηρεσία “Skroutz Food”.

Διάρκεια της προωθητικής ενέργειας:

Ως διάρκεια διεξαγωγής της προωθητικής ενέργειας ορίζεται το χρονικό διάστημα από 2/7/2020  (περαιτέρω η «Έναρξη της προωθητικής ενέργειας»), έως και 28/10/2020 (περαιτέρω η «Λήξη της προωθητικής ενέργειας») ή μέχρι λήξης των αποθεμάτων που θα διατεθούν στο πλαίσιο της παρούσης ενέργειας, ανάλογα με το ποιο γεγονός θα επέλθει πρώτο.

Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη της προωθητικής ενέργειας, δεν δύναται να πραγματοποιηθούν περαιτέρω συμμετοχές σε αυτή και οποιαδήποτε συμμετοχή θα λογίζεται ως μηδέποτε δηλωθείσα και δεν θα επάγεται κανένα αποτέλεσμα ούτε θα δεσμεύεται η Διοργανώτρια από αυτήν.

Προσφερόμενο προϊόν

Με την προσθήκη στο καλάθι δύο (2) τεμαχίων μπύρας Άλφα 330 ml, θα λάβετε τη μία δώρο. Με την προσθήκη τεσσάρων (4) τεμαχίων μπύρας Άλφα, θα λάβετε τις δύο δώρο. Ο κάθε χρήστης μπορεί να επωφεληθεί έως 5 δωρεάν μπύρες ανά παραγγελία και 20 δωρεάν μπύρες ανά 60 μέρες.

Προκειμένου να είστε σε θέση να συμμετέχετε στην προωθητική ενέργεια μπορείτε να ελέγξετε τα συνεργαζόμενα καταστήματα στην προσφορά από τις κατηγορίες καταστημάτων στην Ιστοσελίδα της Διοργανώτριας.

Τρόπος συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια

Ο χρήστης της πλατφόρμας προκειμένου να συμμετέχει στην προωθητική ενέργεια θα πρέπει να ακολουθήσει τα βήματα που περιγράφονται κατωτέρω:

-Ο χρήστης εισέρχεται στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας με τον προσωπικό του λογαριασμό ή εγγράφεται στην Ιστοσελίδα,

-Ο χρήστης επιλέγει “1+1 Μπύρα Άλφα” από τις κατηγορίες των καταστημάτων για να δει τα καταστήματα που συμμετέχουν στην πρoωθητική ενέργεια,

-Ο χρήστης επιλέγει το κατάστημα που επιθυμεί και προσθέτει στο καλάθι του τις μπύρες Άλφα 330ml που επιθυμεί,”

-Ο χρήστης επιλέγει πληρωμή με κάρτα, και

-Εφαρμόζεται η έκπτωση που αντιστοιχεί στον αριθμό μπυρών Άλφα 330ml που έχει επιλέξει σύμφωνα με την προωθητική ενέργεια,όπως περιγράφεται ανωτέρω.

Ο κατά τα άνω αναφερόμενος τρόπος συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια συνιστά δήλωση ανεπιφύλακτης αποδοχής των παρόντων Όρων, όπως έχουν τυχόν τροποποιηθεί από τη Διοργανώτρια.


Ευθύνη

Η Διοργανώτρια δεν υπέχει ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε συμμετέχοντα ή τρίτο, για οποιοδήποτε ζημία και/ή βλάβη σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με την παρούσα προωθητική ενέργεια, τη χρήση των προϊόντων ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

Η Διοργανώτρια δε φέρει καμία ευθύνη όταν, για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά λόγω φυσικών καταστροφών, απεργίας, πολέμου, τρομοκρατικών ενεργειών ή απειλών για τρομοκρατική ενέργεια, ατυχημάτων, πυρκαγιών, πλημμυρών ή άλλων φυσικών καταστροφών, απεργιών ή κοινωνικών διαταραχών κ.λπ.), δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της, που απορρέουν από τους Όρους Συμμετοχής και απαλλάσσεται σύμμετρα και αζήμια των υποχρεώσεών της.

Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των ως άνω αναφερόμενων προϊόντων. Η Διοργανώτρια δεν θα υπέχει ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.

Τροποποίηση Όρων

Η Διοργανώτρια δικαιούται να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας της προωθητικής ενέργειας), ενημερώνοντας σχετικά μέσω του διαδικτυακού τόπου, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης / τροποποίησης την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.

Αποδοχή των όρων

Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση οποιασδήποτε φύσης έναντι της Διοργανώτριας.

Σε περίπτωση ανάκλησης, ματαίωσης, διακοπής, παράτασης, χρονικής μετάθεσης κ.λπ. της προωθητικής ενέργειας, οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά της Διοργανώτριας, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν την ολοκλήρωση ή συνέχιση της ενέργειας ή οποιαδήποτε αποζημίωση. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, η Διοργανώτρια Εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων. Κάθε τροποποίηση θα είναι δεσμευτική για κάθε Συμμετέχοντα.

Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των παρόντων Όρων.

Σε περίπτωση που κάποιος από τους παρόντες Όρους κριθεί παράνομος, άκυρος ή ανίσχυρος, δεν πλήττεται το έγκυρο και η ισχύς των λοιπών όρων. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων κριθεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Η παράλειψη από τη Διοργανώτρια να ασκήσει κάποιο δικαίωμα της άπαξ ή κατ' επανάληψη δεν θεωρείται παραίτηση από το δικαίωμα αυτό.

Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με την προωθητική ενέργεια, που ενδέχεται να προκύψει, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας (αποκλειομένης οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας, ακόμη και συντρέχουσας).

Ποιοι είμαστε

Η Skroutz Α.Ε. ιδρύθηκε το 2005 και δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών τεχνολογίας, δημιουργώντας πρωτοποριακές πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου και ιστοσελίδες υψηλής απόδοσης.

Με έδρα την Αθήνα, η Skroutz Α.Ε. είναι το κορυφαίο digital brand πίσω από τη δημιουργία και την εξέλιξη των δυνατοτήτων της πρωτοποριακής μηχανής αναζήτησης και σύγκρισης τιμών και προϊόντων www.skroutz.gr. Η εταιρεία παρέχει ένα εύρος χρηστοκεντρικών λύσεων λογισμικού και πλατφορμών ηλεκτρονικού εμπορίου αξιοποιώντας νέες τεχνολογίες και μεθοδολογίες, που αναδεικνύουν το πάθος του ανθρώπινου δυναμικού της.