Skroutz Plus Brand Deals X PERAMAX

 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
«Skroutz Plus Brand Deals X Peramax»

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΣΚΡΟΥΤΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ» και το διακριτικό τίτλο «ΣΚΡΟΥΤΖ Α.Ε.» που εδρεύει στη Νέα Ιωνία Αττικής, επί της οδού Αλέκου Παναγούλη αριθ. 91, με ΑΦΜ 800863970 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 143321901000 (εφεξής η «Διοργανώτρια») διοργανώνει προωθητική ενέργεια με τον τίτλο «Skroutz Plus Brand Deals X Peramax» (εφεξής η «Προωθητική Ενέργεια»), στο πλαίσιο της συνεργασίας της με την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΠΕΡΑΜΑΞ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στην 2η και 17η ΒΙΟΠΑ Άνω Λιόσια, T.K. 13341, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 348301000, και Α.Φ.Μ. 094101474, αποκλειστικό διανομέα στην Ελλάδα της κατασκευάστριας εταιρείας των προϊόντων που φέρουν τα εμπορικά σήματα «Britax Romer» και «Osann», σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής.

1.Αντικείμενο Προωθητικής Ενέργειας

Όσοι Δικαιούμενοι Συμμετοχής του όρου 2 κατωτέρω πραγματοποιήσουν κατά τη διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας αγορά συγκεκριμένων προϊόντων, όπως αυτά ορίζονται αναλυτικά στον όρο 4, μέσω της υπηρεσίας «Skroutz Plus» που λειτουργεί στη διαδικτυακή διεύθυνση www.skroutz.gr και στην αντίστοιχη εφαρμογή «Skroutz» για φορητές συσκευές που διαχειρίζεται η Διοργανώτρια (εφεξής καλούμενες από κοινού η «Ιστοσελίδα») θα λαμβάνουν αυτόματα κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής έκπτωση ποσοστού 20%-30% επί της τελικής αναγραφόμενης αξίας του προϊόντος, ανάλογα με το είδος του εκάστοτε προϊόντος. 

2.Δικαίωμα Συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια

Δικαίωμα συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια έχουν τα φυσικά πρόσωπα που (1) έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, (2) έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, (3) είναι εγγεγραμμένα μέλη είτε της διαδικτυακής διεύθυνσης www.skroutz.gr είτε της αντίστοιχης εφαρμογής για φορητές συσκευές που διαχειρίζεται η Διοργανώτρια και (4) είναι εγγεγραμμένοι χρήστες της συνδρομητικής υπηρεσίας «Skroutz Plus», με ενεργή συμμετοχή κατά τη χρονική στιγμή της συναλλαγής (εφεξής οι «Δικαιούμενοι Συμμετοχής» ή «Συμμετέχοντες»). Κάθε Συμμετέχων φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την αλήθεια, την ακρίβεια, την πληρότητα και ορθότητα των στοιχείων που θα υποβάλει. Η Διοργανώτρια δύναται σε οποιαδήποτε φάση της Προωθητικής Ενέργειας να ζητήσει νομιμοποιητικά έγγραφα που να βεβαιώνουν την εγκυρότητα της συμμετοχής σύμφωνα με τους παραπάνω όρους, συνολικά ή μεμονωμένα.

3. Διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας:

Η Προωθητική Ενέργεια  θα διαρκέσει κατά το χρονικό διάστημα από την 13η Οκτωβρίου 2023 και ώρα 00:00:01 (εφεξής η «Έναρξη της Προωθητικής Ενέργειας») έως και την 2η Νοεμβρίου 2023 και ώρα 23:59:59 (εφεξής η «Λήξη της Προωθητικής Ενέργειας») ή μέχρι εξαντλήσεως των σχετικών αποθεμάτων, όποιο από τα δύο επέλθει πρώτο. 

4. Τρόπος συμμετοχής και Παροχή της Προωθητικής Ενέργειας

Για την συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια απαιτείται η πραγματοποίηση έγκυρης συναλλαγής μέσω της υπηρεσίας «Καλάθι του Σκρουτζ» και αποκλειστικά για την αγορά από επίσημους μεταπωλητές της κατασκευάστριας εταιρείας των προϊόντων που φέρουν τα εμπορικά σήματα «Britax Romer» και «Osann» που θα πραγματοποιηθεί από εγγεγραμμένους χρήστες που διαθέτουν ενεργή συμμετοχή στη συνδρομητική υπηρεσία «Skroutz Plus» κατά τη χρονική στιγμή της συναλλαγής.

Κάθε Δικαιούμενος Συμμετοχής που θα προβαίνει σε αγορά οποιουδήποτε από τα παρακάτω προϊόντα μέσω της υπηρεσίας «Skroutz Plus» θα λαμβάνει έκπτωση στην τελική αναγραφόμενη τιμή των προϊόντων αυτών ποσοστού ως ακολούθως:

  • (α) Έκπτωση 20% επί της αναγραφόμενης τελικής τιμής σε περίπτωση αγοράς των προϊόντων: 

-Britax Romer Καθισματάκι Αυτοκινήτου Kidfix i-Size 15-36 kg με Isofix Cosmos Black, 

-Britax Romer Καθισματάκι Αυτοκινήτου Kidfix i-Size 15-36 kg με Isofix Storm Grey, 

-Britax Romer Καθισματάκι Αυτοκινήτου Kidfix i-Size 15-36 kg με Isofix Moonlight Blue, 

-Britax Romer Καθισματάκι Αυτοκινήτου Kidfix i-Size 15-36 kg με Isofix Burgundy Red, 

-Britax Romer Καθισματάκι Αυτοκινήτου Kidfix i-Size 15-36 kg με Isofix Golden Cognac, 

-Osann Καθισματάκι Αυτοκινήτου Booster Junior Klimax 15-36 kg με Isofix All Black 21, 

-Osann Καθισματάκι Αυτοκινήτου Marty Klimax 15-36 kg με Isofix All Black 21, 

-Britax Romer Καθισματάκι Αυτοκινήτου Evolvafix i-Size 9-36 kg με Isofix Midnight Grey

  • (β) Έκπτωση 30% επί της αναγραφόμενης τελικής τιμής σε περίπτωση αγοράς του προϊόντος: 

-Osann Τσάντα-Αλλαξιέρα Ώμου/Χειρός Sarah Harrison Black 22 45x17x31εκ.

Η συναλλαγή θεωρείται ως «ολοκληρωμένη» και η συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια ως έγκυρη, όταν η παραγγελία ληφθεί και πραγματοποιηθεί η οριστικοποίηση της χρέωσης της κάρτας (post-auth.) μέχρι τη λήξη της διάρκειας της περιόδου της Προωθητικής Ενέργειας. 

Η έκπτωση δεν μπορεί να μεταβιβαστεί, ανταλλαχθεί ή εκχωρηθεί σε τρίτο πρόσωπο. 

5.  Αποκλεισμός Συμμετεχόντων

Η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα σε όλη τη Διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας, καθώς και μετά το τέλος αυτής, να αποκλείσει από τη διαδικασία οποιοδήποτε Δικαιούμενο Συμμετοχής, χωρίς καμία αξίωση ή απαίτηση εκ μέρους του, σε περίπτωση που: (α) για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, (β) σε περίπτωση που η συμμετοχή του δεν πληροί κάποιον από τους όρους του παρόντος ή (γ) σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσε είναι ψευδές, ανακριβές ή αναληθές. 

Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν καλόπιστα και νόμιμα και μέσα στο πλαίσιο των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Για οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου Συμμετέχοντος κριθεί από την Διοργανώτρια παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική, η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να τον αποκλείσει τελείως από την Προωθητική Ενέργεια. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την συμμετοχή προσώπων που δεν πληρούν τους όρους της Προωθητικής Ενέργειας, οποιαδήποτε στιγμή, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά σε περίπτωση απάτης ή μη έγκυρης ή έγκαιρης συμμετοχής. 

6. Περιορισμός ευθύνης της Διοργανώτριας

Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση της προγραμματισμένης έκπτωσης σύμφωνα με τους παρόντες όρους. Μετά την εκπνοή της Διάρκειας της Προωθητικής Ενέργειας, κατά τα προαναφερόμενα, παύει να υφίσταται οριστικά οποιαδήποτε υποχρέωση ή ευθύνη της Διοργανώτριας έναντι των Συμμετεχόντων. Οι Συμμετέχοντες συμφωνούν ότι η Διοργανώτρια, τυχόν μητρικές/θυγατρικές και εν γένει συνδεδεμένες με αυτήν εταιρίες, οι διαφημιστικές εταιρείες και εταιρείες προωθητικών ενεργειών που συνεργάζονται σ’ αυτή την Προωθητική Ενέργεια, καθώς και όλα τα αντίστοιχα στελέχη, διευθυντές, υπάλληλοι, αντιπρόσωποι και πληρεξούσιοι δεν θα φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη, άλλως, απαλλάσσονται από οποιαδήποτε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε Συμμετέχοντα για τυχόν τραυματισμό, απώλεια ή οποιαδήποτε ζημία προκύψει, ολικά ή μερικά, άμεσα ή έμμεσα από την αποδοχή, κατοχή, κατάχρηση ή χρήση της έκπτωσης.

7. Τροποποίηση Όρων

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή/και να ανακαλέσει την Προωθητική Ενέργεια, να μεταβάλει τις ημερομηνίες διεξαγωγής της ή οποιονδήποτε άλλο όρο της, να αλλάξει την προσφερόμενη έκπτωση με άλλο δώρο αντίστοιχης αξίας καθώς και τον τρόπο παροχής του, γνωστοποιώντας τούτο μέσω σχετικής ανάρτησης στην Ιστοσελίδα με ημερομηνία έναρξης ισχύος της τροποποίησης/ανάκλησης/μεταβολής την ημερομηνία της σχετικής ανακοίνωσης. Η Διοργανώτρια δεν υπέχει ευθύνη έναντι των Συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με την υλοποίηση της Προωθητικής Ενέργειας. 

8.  Δημοσιότητα

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής θα βρίσκονται αναρτημένοι στην Ιστοσελίδα www.skroutz.gr. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με την Προωθητική Ενέργεια κάθε Συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να αποστείλει σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

9. Αποδοχή των Όρων

Η συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια προϋποθέτει και συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων Όρων, ακόμη και αν τροποποιηθούν μελλοντικώς σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα. Οι Συμμετέχοντες δηλώνουν και εγγυώνται ότι έχουν αποδεχθεί τους Όρους Χρήσης της Ιστοσελίδας και τους Όρους Χρήσης της υπηρεσίας «Καλάθι του Σκρουτζ» και της υπηρεσίας «Skroutz Plus», όπως αυτοί διατυπώνονται στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις https://www.skroutz.gr/termshttps://www.skroutz.gr/ecommerce/terms και https://www.skroutz.gr/plus/terms, την Πολιτική Απορρήτου της Ιστοσελίδας, όπως αυτή βρίσκεται αναρτημένη στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.skroutz.gr/privacy, καθώς και τους αναλυτικούς Όρους και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια, αναγνωρίζουν δε και συνακόλουθα παραιτούνται από την προσβολή της εγκυρότητας των παρόντων ή μελλοντικώς τροποποιημένων Όρων και από την διεκδίκηση οποιασδήποτε αποζημίωσης εξ αυτής της αιτίας.

10. Επίλυση Διαφορών - Εφαρμοστέο Δίκαιο

Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με την Προωθητική Ενέργεια ή την εφαρμογή των παρόντων όρων, αρμόδια ορίζονται αποκλειστικά τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.

11. Πολιτική Απορρήτου

Στο πλαίσιο της Προωθητικής Ενέργειας, η Διοργανώτρια λειτουργεί ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των Συμμετεχόντων που σχετίζονται με την Προωθητική Ενέργεια. 

Τα δεδομένα αυτά (αριθμοί παραγγελίας, Skroutz username, αριθμός τηλεφώνου, e-mail) χρησιμοποιούνται για τη συμμετοχή τους στην Προωθητική Ενέργεια. Νόμιμη βάση επεξεργασίας είναι οι όροι της Προωθητικής Ενέργειας (άρθρο 6, παρ. 1, περ. β’ Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679) και το έννομο συμφέρον της Διοργανώτριας (άρθρο 6, παρ. 1, περ. στ’ Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679) να πραγματοποιεί τέτοιες προωθητικές ενέργειες. Τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων θα διατηρηθούν για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η Προωθητική Ενέργεια και έως ένα (1) έτος μετά την ολοκλήρωσή της. 

Για την άσκηση των δικαιωμάτων των Συμμετεχόντων (πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού, φορητότητας) σχετικά με τα προσωπικά τους δεδομένα που επεξεργάζεται η Διοργανώτρια στο πλαίσιο της παρούσας Προωθητικής Ενέργειας, οι Συμμετέχοντες μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Διοργανώτριας στο [email protected] ή να πατήσουν “unsubscribe”.

Σε κάθε περίπτωση, υπενθυμίζεται ότι οι Συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στο [email protected] | www.dpa.gr

Συμπληρωματικές πληροφορίες για την εν γένει επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τη Διοργανώτρια βρίσκονται εδώ.

Ποιοι είμαστε

Η Skroutz Α.Ε. ιδρύθηκε το 2005 και δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών τεχνολογίας, δημιουργώντας πρωτοποριακές πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου και ιστοσελίδες υψηλής απόδοσης.

Με έδρα την Αθήνα, η Skroutz Α.Ε. είναι το κορυφαίο digital brand πίσω από τη δημιουργία και την εξέλιξη των δυνατοτήτων της πρωτοποριακής μηχανής αναζήτησης και σύγκρισης τιμών και προϊόντων www.skroutz.gr. Η εταιρεία παρέχει ένα εύρος χρηστοκεντρικών λύσεων λογισμικού και πλατφορμών ηλεκτρονικού εμπορίου αξιοποιώντας νέες τεχνολογίες και μεθοδολογίες, που αναδεικνύουν το πάθος του ανθρώπινου δυναμικού της.