Βιβλία Οικονομικών

4 προϊόντα
  1. Η αναβαλλόμενη φορολογία
  2. Λογιστική κόστους
  3. Ελληνικά λογιστικά πρότυπα, Κατ’ άρθρο ερμηνεία του Ν 4308/2014
  4. Ελληνικά λογιστικά πρότυπα