Βιβλία Οικονομικών

4 προϊόντα
  1. Ελληνικά λογιστικά πρότυπα
  2. Ελληνικά λογιστικά πρότυπα, Κατ’ άρθρο ερμηνεία του Ν 4308/2014
  3. Λογιστική κόστους
  4. Η αναβαλλόμενη φορολογία