Βιβλία Οικονομικών

7 προϊόντα
  1. Προχωρημένη λογιστική
  2. Σύγχρονο μάνατζμεντ
  3. Σύγχρονη χρηματοοικονομική λογιστική, Θεμελιώδης αρχές, νέα ΕΛΠ-ΔΠΧΑ, λυμένες ασκήσεις
  4. Ανάλυση χρηματοοικονικών καταστάσεων
  5. Σύγχρονες τάσεις διεθνοποίησης των εμπορικών, παραγωγικών και χρηματοπιστωτικών σχέσεων
  6. Διαδικασίες παγκόσμιας οικονομικής ολοκλήρωσης και διεθνοποίηση της παραγωγής στην Ελλάδα, Αποτελέσματα πρωτογενούς έρευνας σε επιχειρήσεις
  7. Αναδιοργάνωση επιχειρήσεων