Βιβλία Οικονομικών

4 προϊόντα
  1. Ανάλυση χρηματοοικονικών καταστάσεων
  2. Σύγχρονη χρηματοοικονομική λογιστική, Θεμελιώδης αρχές, νέα ΕΛΠ-ΔΠΧΑ, λυμένες ασκήσεις
  3. Προχωρημένη λογιστική
  4. Σύγχρονο μάνατζμεντ