Βιβλία Οικονομικών

5 προϊόντα
  1. Αναδιοργάνωση επιχειρήσεων
  2. Ανάλυση χρηματοοικονικών καταστάσεων
  3. Σύγχρονη χρηματοοικονομική λογιστική, Θεμελιώδης αρχές, νέα ΕΛΠ-ΔΠΧΑ, λυμένες ασκήσεις
  4. Προχωρημένη λογιστική
  5. Σύγχρονο μάνατζμεντ