Καλώς ορίσατε στο Skroutz Plus. Οι παρόντες όροι χρήσης καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τις οποίες η εταιρεία με την επωνυμία «ΣΚΡΟΥΤΖ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», παρέχει στα εγγεγραμμένα μέλη την υπηρεσία «Skroutz Plus».

H εγγραφή στην υπηρεσία «Skroutz Plus» προϋποθέτει πλήρη αποδοχή́ των παρόντων όρων, οι οποίοι λειτουργούν συμπληρωματικά και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Όρων Χρήσης που βρίσκονται εδώ και των Συμπληρωματικών Όρων Χρήσης που βρίσκονται εδώ.

Οι παρόντες όροι λειτουργούν συμπληρωματικά προς την κείμενη νομοθεσία περί προστασίας του καταναλωτή.

1. Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης, οι λέξεις και φράσεις που ακολουθούν θα έχουν το νόημα που τους αποδίδεται αντίστοιχα κατωτέρω:

Εταιρεία : H εταιρεία με την επωνυμία «ΣΚΡΟΥΤΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ» και το διακριτικό τίτλο «ΣΚΡΟΥΤΖ ΑΕ», που εδρεύει στη Νέα Ιωνία Αττικής, οδός Αλέκου Παναγούλη αρ. 91, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 143321901000 (Α.Φ.Μ. 800863970, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών),

Ιστοσελίδα : H ιστοσελίδα που διατηρεί η Εταιρεία στη διαδικτυακή διεύθυνση www.skroutz.gr.,

Μέλος : Kάθε Χρήστης που εγγράφεται ως μέλος της Υπηρεσίας,

Όροι : Οι όροι και οι προϋποθέσεις που διέπουν την παρούσα Σύμβαση,

Σύμβαση : H παρούσα σύμβαση που καταρτίζεται αποκλειστικά εξ αποστάσεως (ηλεκτρονικά) μεταξύ του Μέλους και της Εταιρείας για την παροχή της Υπηρεσίας και καταλαμβάνει τόσο την αρχική Συνδρομή, όσο και κάθε ανανεούμενη περίοδο αυτής.

Συνδρομή: Η συνδρομή διάρκειας 365 ημερών καθώς και κάθε ανανεούμενη περίοδος αυτής, η οποία παρέχει τη δυνατότητα στο Μέλος να κάνει χρήση της Υπηρεσίας,

Υπηρεσία : Η υπηρεσία «Skroutz Plus» που παρέχεται μέσω της Σύμβασης στα Μέλη έναντι ενός συγκεκριμένου τιμήματος,

Χρήστης : Κάθε πρόσωπο που έχει εγγραφεί και χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα.

2. Προϋποθέσεις πρόσβασης στην Υπηρεσία
Η εγγραφή και συμμετοχή στην Υπηρεσία επιτρέπονται αποκλειστικά και μόνο σε φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι εγγεγραμμένοι Χρήστες και πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
  • έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους,
  • έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα,
  • έχουν δηλώσει διεύθυνση παράδοσης εντός της Ελλάδας,
  • είναι νόμιμοι κάτοχοι πιστωτικής, χρεωστικής, προπληρωμένης ή άλλης κάρτας με την οποία πραγματοποιούν τις συναλλαγές τους,

Κάθε Χρήστης της Ιστοσελίδας έχει δικαίωμα να αιτηθεί την εγγραφή του ως μέλους της Υπηρεσίας, εκδηλώνοντας το ενδιαφέρον του σε ειδικά διαμορφωμένη θέση της Ιστοσελίδας. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να απορρίπτει, κάθε αίτηση για εγγραφή στην Υπηρεσία ή ανανέωση εγγραφής σε αυτήν, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς σε περιπτώσεις που η Εταιρεία διαπιστώσει εκ μέρους του Μέλους παραβίαση των όρων της παρούσας Σύμβασης ή καταχώρηση αναληθών και ανακριβών στοιχείων.

Για την ολοκλήρωση της εγγραφής του στην Υπηρεσία, ο Χρήστης καλείται να καταβάλει το ποσό της Συνδρομής στην Εταιρεία για περίοδο τριακοσίων εξήντα πέντε (365) ημερών, η οποία αρχίζει από την ημέρα καταβολής του.

3. Ευθύνη Μέλους

Ο εκάστοτε λογαριασμός που δημιουργείται είναι αυστηρά προσωπικός και εγκρίνεται για ένα και μόνο φυσικό πρόσωπο, σύμφωνα με τα στοιχεία που υποβάλλονται. Η ακρίβεια και η αλήθεια των στοιχείων που υποβάλλονται βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο το ίδιο το Μέλος, ενώ αποτελεί δική του υποχρέωση να ελέγχει ότι τα στοιχεία του είναι ορθά, καθώς και να τα τηρεί ενημερωμένα. Το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης του Μέλους προορίζονται αποκλειστικά για προσωπική χρήση και πρέπει να διατηρούνται εμπιστευτικά. Σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης χρήσης τους, το Μέλος οφείλει να ειδοποιεί την Εταιρεία άμεσα.

Το Μέλος υποχρεούται να ενημερώνει εγκαίρως και εγγράφως την Εταιρεία για οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων μέσω του προσωπικού του λογαριασμού (π.χ. αλλαγή διεύθυνσης, στοιχεία επικοινωνίας κτλ).

4. Παροχές της Υπηρεσίας

Κάθε Μέλος θα έχει πρόσβαση στις παροχές που προσφέρονται από την Εταιρεία έτσι όπως περιγράφονται εδώ.

Η Εταιρεία δύναται να εξαιρεί συγκεκριμένα προϊόντα ή κατηγορίες προϊόντων από την Υπηρεσία καθώς και προϊόντα που παρουσιάζουν δυσχέρεια στη διαχείριση, κατά την κρίση της Εταιρείας.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τη λειτουργία της Υπηρεσίας, προσθέτοντας ή αφαιρώντας λειτουργίες ή παροχές ή να εξαιρεί συγκεκριμένα προϊόντα ή κατηγορίες προϊόντων, σύμφωνα με την εμπορική πολιτική της, ενημερώνοντας σχετικά τα Μέλη με κάθε πρόσφορο τρόπο. Οποιαδήποτε τροποποίηση που επιβαρύνει ουσιωδώς, κατά την κρίση της Εταιρείας, τη θέση του Μέλους θα ισχύσει κατ’ αρχήν μετά το πέρας της περιόδου Συνδρομής του εκάστοτε Μέλους. Εφ’ όσον μια τέτοια τροποποίηση ισχύσει πριν την λήξη της περιόδου Συνδρομής, το Μέλος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την επιστροφή του ποσού της Συνδρομής του.

Σε κάθε περίπτωση, επισημαίνεται ότι για βαριά δέματα ισχύουν ειδικές χρεώσεις μεταφορικών.

Σε περιπτώσεις που οι παραγγελίες διεκπεραιώνονται από συνεργαζόμενα με την Εταιρεία καταστήματα, τα οποία βρίσκονται εκτός Ελλαδος, οι παροχές της Υπηρεσίας θα ισχύουν με περιορισμούς.

Η Εταιρεία δεν εγγυάται την αδιάλειπτη ή χωρίς σφάλμα λειτουργία της Υπηρεσίας. Κατά συνέπεια δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε τυχόν απώλεια, ζημία ή βλάβη υποστεί το Μέλος ή/και τρίτοι από αιτία που σχετίζεται με τη λειτουργία, σφάλματα στη λειτουργία ή την αδυναμία λειτουργίας της Υπηρεσίας.

5. Συνδρομή – Όροι Πληρωμής

Για συμμετοχή στην Υπηρεσία το Μέλος οφείλει να καταβάλει το ποσό της Συνδρομής, το ύψος του οποίου καθορίζεται από την Εταιρεία και είναι αναρτημένο στην Ιστοσελίδα.

Το ύψος της Συνδρομής μπορεί να είναι διαφορετικό για κάθε Μέλος και εξαρτάται από τις παροχές της Υπηρεσίας κατά τη στιγμή της εγγραφής.

Η Εταιρεία ενδέχεται κατά καιρούς να αναπροσαρμόζει το ύψος της Συνδρομής, σύμφωνα με την εμπορική της πολιτική. Σε αυτήν την περίπτωση, υποχρεούται να γνωστοποιεί εγκαίρως το ύψος της νέας Συνδρομής. Τυχόν αναπροσαρμογή του ύψους της Συνδρομής εφαρμόζεται μετά τη λήξη της υφιστάμενης Συνδρομής του κάθε Μέλους. Η συνέχιση χρήσης της Υπηρεσίας μετά την έναρξη ισχύος της νέας Συνδρομής, συνιστά πλήρη αποδοχή της νέας Συνδρομής.

Η καταβολή του ποσού της Συνδρομής πραγματοποιείται αποκλειστικά online µέσω χρεωστικής ή πιστωτικής ή προπληρωμένης κάρτας. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας πληρωμής του ποσού της Συνδρομής παρέχεται στην Εταιρεία το δικαίωμα χρέωσης της κάρτας του Μέλους με το πλήρες οφειλόμενο ποσό της Συνδρομής του καθώς και κάθε ανανεούμενης περιόδου αυτής, κατά την οποία διατηρείται η ιδιότητα του Μέλους, χωρίς να απαιτείται ειδική προς τούτο εντολή ή εξουσιοδότηση του Μέλους.

Σε περίπτωση που η ημερομηνία πληρωμής συμπίπτει µε µη εργάσιμη ημέρα, οι εντολές χρέωσης ή πίστωσης της κάρτας μπορεί να διενεργούνται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Το Μέλος οφείλει να εξασφαλίζει την ύπαρξη επαρκούς υπολοίπου στο λογαριασμό της χρεωστικής, πιστωτικής ή προπληρωμένης κάρτας του, προκειμένου να εισπράττεται το ποσό της Συνδρομής κατά την ημερομηνία πληρωμής. Η υποχρέωση του Μέλους για εξόφληση του ποσού της Συνδρομής και κάθε ανανεούμενης περιόδου δεν εξαρτάται από τη συχνότητα της χρήσης της Υπηρεσίας.

6. Διάρκεια - Ανανέωση της Συνδρομής

Η διάρκεια της Συνδρομής ορίζεται για χρονική περίοδο 365 ημερών, με έναρξη την ημερομηνία καταβολής του ποσού της Συνδρομής και θα ανανεώνεται αυτόματα κάθε φορά κατά τη λήξη της, για αντίστοιχο χρονικό διάστημα, εκτός εάν το Μέλος δηλώσει, το αργότερο μέχρι την ημέρα κατά την οποία λήγει η Συνδρομή του, ότι δεν επιθυμεί την ανανέωσή της.

Εάν κατά τη διάρκεια της Συνδρομής έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς κατά την κρίση της Εταιρείας οι παρεχόμενες παροχές, η Εταιρεία ενημερώνει το Μέλος με κάθε πρόσφορο τρόπο για τη λήξη της περιόδου Συνδρομής, καθώς και για την τροποποίηση των παροχών, τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν τη λήξη της.

Η χρέωση του ποσού της Συνδρομής για κάθε ανανεούμενη περίοδο της Συνδρομής θα πραγματοποιείται επτά (7) ημέρες πριν από την πάροδο των 365 ημερών της προηγούμενης περιόδου. Εάν η χρέωση και πληρωμή κάθε περιόδου ανανέωσης δεν καταστεί δυνατή, για οποιονδήποτε λόγο, το Μέλος ενημερώνεται μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και γίνεται εκ νέου προσπάθεια χρέωσης. Εάν δεν ολοκληρωθεί και πάλι η πληρωμή, το Μέλος ενημερώνεται σχετικά με ηλεκτρονική αλληλογραφία και εφόσον δεν προβεί στις κατάλληλες ενέργειες για την πληρωμή του οφειλόμενου ποσού για την περίοδο ανανέωσης μέχρι και τη λήξη της προηγούμενης περιόδου, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την ιδιότητα του Μέλους και να διακόψει οριστικά την παροχή της Υπηρεσίας, ενημερώνοντας εκ νέου το Μέλος σχετικά. Στην περίπτωση αυτή το Μέλος δύναται, οποτεδήποτε κι εφόσον το επιθυμεί, να επαναλάβει τη διαδικασία εγγραφής, καταβάλλοντας το ύψος της Συνδρομής, σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύoντες Όρους Χρήσης και την ισχύουσα τιμολογιακή πολιτική της Εταιρείας.

7. Διακοπή της Συνδρομής

Στο Μέλος το οποίο επιθυμεί να αποχωρήσει από την Υπηρεσία επιστρέφεται το πλήρες ποσό της Συνδρομής που κατέβαλε, εφ’ όσον το Μέλος εκδηλώσει την πρόθεση να αποχωρήσει εντός ενός (1) έτους από την εγγραφή του σε αυτήν ή την ανανέωση της Συνδρομής του και υπό την προϋπόθεση ότι κατά την αρχική Συνδρομή ή την ανανεούμενη περίοδο έχει προβεί σε μία (1) μόνο παραγγελία με χρήση των παροχών της Υπηρεσίας όπως αυτές περιγράφονται εδώ και δεν έχει χρησιμοποιήσει για την παραγγελία αυτή τυχόν εκπτωτικά κουπόνια που έχουν παραχωρηθεί στο Μέλος από την Εταιρεία στα πλαίσια προωθητικών ενεργειών της Υπηρεσίας.

Ανεξάρτητα από τα ανωτέρω, το Μέλος δικαιούται οποτεδήποτε πριν την λήξη της διάρκειας της Συνδρομής ή/και κάθε ανανεούμενης περιόδου αυτής, να καταγγείλει τη Σύμβαση, με δήλωσή του, που υποβάλλεται ηλεκτρονικά. Σε αυτήν την περίπτωση η ακύρωση θα τεθεί σε ισχύ μετά την τελευταία ημέρα της τρέχουσας περιόδου Συνδρομής, ενώ το Μέλος θα δικαιούται να κάνει χρήση της Υπηρεσίας μέχρι και τη λήξη της διάρκειας της Συνδρομής. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση πρόωρης καταγγελίας της Σύμβασης από το Μέλος, σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα, δεν επιστρέφεται το ποσό της Συνδρομής που έχει ήδη καταβάλει το Μέλος, εκτός εάν αυτό αναφέρεται ρητά στους παρόντες Όρους.

8. Κατάργηση της Υπηρεσίας

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα κατάργησης της Υπηρεσίας για οποιοδήποτε λόγο και ελευθέρως όποτε αυτή κρίνει αναγκαίο, με μοναδική υποχρέωση της την προηγούμενη ενημέρωση των Μελών.

Σε περίπτωση κατάργησης της Υπηρεσίας επιστρέφεται στο Μέλος το πλήρες ποσό της Συνδρομής που κατέβαλε.

9. Πολιτική ορθής χρήσης

Η χρήση της Υπηρεσίας και τυχόν πρόσθετων παροχών και διαδραστικών λειτουργιών μπορεί να γίνει μόνο εντός της Ελληνικής Επικράτειας.

Η Εταιρεία δικαιούται να περιορίσει κατά την κρίση της ή να διακόψει την παροχή της Υπηρεσίας σε Μέλος το οποίο πραγματοποιεί περισσότερες από τριάντα (30) αποστολές μέσω της υπηρεσίας «Καλάθι του Σκρουτζ» ανά τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες.

Το κάθε Μέλος έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί έως τρεις (3) διαφορετικές διευθύνσεις εντός Ελλάδας για την παράδοση των παραγγελιών που πραγματοποιεί μέσω της υπηρεσίας «Καλάθι του Σκρουτζ» σε χρονικό διάστημα 30 (τριάντα) ημερολογιακών ημερών.

Η παροχή της Υπηρεσίας που αφορά τα δωρεάν μεταφορικά δεν είναι διαθέσιμη στα Μέλη στις περιπτώσεις που η εξόφληση της παραγγελίας πραγματοποιείται μέσω του Προγράμματος “Δόσεις για όλους”, καθώς επίσης και στις περιπτώσεις που οι παραγγελίες διεκπεραιώνονται από συνεργαζόμενα με την Εταιρεία καταστήματα, τα οποία βρίσκονται εκτός Ελλάδος.

Δεν επιτρέπεται η χρήση της Υπηρεσίας σε Μέλος το οποίο κάνει χρήση αυτής κατά κύριο λόγο προς διευκόλυνση της εμπορικής, επιχειρηματικής, βιοτεχνικής ή ελευθέρια επαγγελματικής του δραστηριότητας, κατά την κρίση της Εταιρείας.

Το Μέλος υποχρεούται να χρησιμοποιεί την Υπηρεσία, τις εφαρμογές και λοιπές επιμέρους παροχές σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη, τους παρόντες Όρους και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν οποιαδήποτε απώλεια, ζημία, βλάβη ή δυσλειτουργία στην Εταιρεία ή/και σε τρίτους.

Το Μέλος κατά τη χρήση της Υπηρεσίας δεν δικαιούται να:

α) παραχωρήσει, υπο-παραχωρήσει ή άμεσα ή έμμεσα μεταβιβάσει, εκχωρήσει με ή χωρίς αντάλλαγμα, την πρόσβαση ή/και τη χρήση της Υπηρεσίας σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, και

β) επιτρέψει σε οποιοδήποτε τρίτο ή φυσικό ή νομικό πρόσωπο να επωφεληθεί άμεσα ή έμμεσα από τη χρήση της Υπηρεσίας.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιεί τους απαραίτητους κατά την ανέλεγκτη κρίση της ελέγχους για την βελτιστοποίηση της Υπηρεσίας και τη διασφάλιση ορθής χρήσης της Υπηρεσίας σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και την κείμενη νομοθεσία.

10. Καταγγελία της Σύμβασης

Η Εταιρεία διατηρεί́ το δικαίωμα να καταγγείλει οποτεδήποτε την παρούσα Σύμβαση, αζημίως για την ίδια, για σπουδαίο λόγο, όπως ενδεικτικά:

α) σε περίπτωση χρήσης της Υπηρεσίας κατά παράβαση των παρόντων Όρων, ή /και της κείμενης νομοθεσίας, και

β) σε κάθε άλλη περίπτωση μη συμμόρφωσης του Μέλους με οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις της παρούσας που θεωρούνται όλες ουσιώδεις,

Σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης για οποιονδήποτε από τους ανωτέρω λόγους, το ποσό της Συνδρομής που έχει καταβληθεί δεν επιστρέφεται στο Μέλος.

11. Προσωπικά δεδομένα
H διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του Μέλους υπόκειται στους παρόντες Όρους καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, εντός των πλαισίων της κείμενης νομοθεσίας. Η Ιστοσελίδα διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων των Μελών και δεν μεταβιβάζει κανένα στοιχείο που καταχωρήθηκε από το Μέλος πλην όσων είναι απολύτως απαραίτητα για την ολοκλήρωση της παραγγελίας του. Το Μέλος μπορεί να επικοινωνεί με το αρμόδιο τμήμα της Εταιρείας προκειμένου να ζητήσει πληροφορίες για την τυχόν τήρηση προσωπικού του αρχείου, τη διόρθωση στοιχείων του, τυχόν αλλαγές που επιθυμεί ή την ολοκληρωτική διαγραφή του, πλην των στοιχείων που πρέπει να τηρούνται από τη νομοθεσία. Τυχόν ανήλικοι επισκέπτες δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Σε περίπτωση υποβολής τέτοιων στοιχείων από ανηλίκους, τυχόν καταγεγραμμένα στοιχεία θα διαγραφούν μόλις γνωστοποιηθεί εγγράφως η ηλικία του επισκέπτη. Η Εταιρεία είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν καταχωρήσει τα Μέλη για λόγους στατιστικούς, οικονομικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών της.
12. Γενικοί όροι

Οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων κριθεί αντίθετη προς το νόμο ή ακυρωθεί, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών διατάξεων.

Η Εταιρεία δικαιούται να τροποποιεί τους παρόντες Όρους σύμφωνα με την ισχύουσα εμπορική πολιτική της και την κείμενη νομοθεσία, ενημερώνοντας την επίσημη ιστοσελίδα της ή /και το Μέλος με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο.

Κάθε διαφορά που τυχόν ανακύψει σε σχέση με την εφαρμογή των παρόντων όρων θα επιλύεται αποκλειστικά από τα Δικαστήρια της Αθήνας και σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο.

Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης εγγραφής ή ακύρωσης της ανανέωσης στην Υπηρεσία θεωρείται αποδεκτή ως υπογεγραμμένο έγγραφο από το Μέλος που την υποβάλλει.

Σε περίπτωση που το Μέλος επιθυμεί να λάβει περαιτέρω πληροφορίες ή στοιχεία αναφορικά με την Υπηρεσία, μπορεί να επικοινωνεί με την Εταιρεία στη διεύθυνση [email protected].

Για τα Μέλη που έχουν εγγραφεί στην Υπηρεσία από τις 23/11/2021 έως και τις 27/04/2022 και δεν έχουν μεταβεί στη νεότερη διαθέσιμη έκδοση, έχουν εφαρμογή οι όροι χρήσης που βρίσκονται εδώ.
Για τα μέλη που έχουν εγγραφεί στην Υπηρεσία πριν τις 23/11/2021 και δεν έχουν μεταβεί στη νεότερη διαθέσιμη έκδοση, έχουν εφαρμογή οι όροι χρήσης που βρίσκονται εδώ.