Σοφία Μάρα2 προϊόντα

  1. Νομοθεσία αυθαιρέτων, Οι Ν.4495/2017 & Ν.4178/2013 όπως αυτοί έχουν τροποποιηθεί και εφαρμόζονται σήμερα
  2. Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος, Νέος νόμος αυθαιρέτων Ν. 4495/2017