1. Προοίμιο
Η παρούσα συμπληρωματική σύμβαση περιέχει τους όρους και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες παρέχεται στους Χρήστες η υπηρεσία «Skroutz Plus» της εταιρείας ΣΚΡΟΥΤΖ ΑΕ. H εγγραφή στην υπηρεσία «Skroutz Plus» προϋποθέτει πλήρη αποδοχή των παρόντων όρων. Σε περίπτωση παραβίασης οποιουδήποτε εκ των όρων αυτών, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού μελών από την υπηρεσία.
2. Ορισμοί
Οι παρακάτω ορισμοί εφαρμόζονται στο παρόν Συμφωνητικό: «Εταιρεία» είναι η εταιρεία ΣΚΡΟΥΤΖ ΑΕ Υπηρεσίες Διαδικτύου με ΑΦΜ 800863970 η οποία εδρεύει στη Νέα Ιωνία Αττικής, οδός Αλ. Παναγούλη αρ. 91. «Ιστοσελίδα» είναι η ιστοσελίδα «www.skroutz.gr» που διατηρεί η Εταιρεία. «Υπηρεσία» είναι η υπηρεσία μελών «Skroutz Plus» που παρέχεται από την Εταιρεία προς τους Χρήστες. «Χρήστης» είναι κάθε πρόσωπο που έχει εγγραφεί και χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα. «Μέλος» είναι κάθε Χρήστης που εγγράφεται ως μέλος της Υπηρεσίας.
3. Πρόσβαση στην Υπηρεσία
 • Η εγγραφή και συμμετοχή στην Υπηρεσία επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο σε φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι εγγεγραμμένοι Χρήστες, έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος (18ο) της ηλικίας τους, έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και έχουν δηλώσει διεύθυνση παράδοσης εντός της Ελλάδας.
 • Ο Χρήστης θα πρέπει απαραίτητα να είναι νόμιμος κάτοχος της πιστωτικής, χρεωστικής, προπληρωμένης ή άλλης κάρτας με την οποία πραγματοποιεί τις συναλλαγές του.
 • Κάθε Χρήστης της Ιστοσελίδας έχει δικαίωμα να αιτηθεί την εγγραφή του ως μέλος της Υπηρεσίας, εκδηλώνοντας το ενδιαφέρον του σε ειδικά διαμορφωμένη θέση της Ιστοσελίδας. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αποδέχεται ή να απορρίπτει, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, κάθε αίτηση για εγγραφή στην Υπηρεσία ή ανανέωση εγγραφής σε αυτήν.
 • Για την ολοκλήρωση της εγγραφής του στην Υπηρεσία, ο Χρήστης καλείται να καταβάλει συνδρομή ύψους δέκα επτά (17) ευρώ στην Εταιρεία για περίοδο τριακοσίων εξήντα πέντε (365) ημερών , η οποία αρχίζει από την ημέρα καταβολής της συνδρομής. Το ύψος της συνδρομής καθορίζεται από την Εταιρεία και μπορεί να αναπροσαρμόζεται από την Εταιρεία κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης των Χρηστών και των Μελών. Τυχόν αναπροσαρμογή του ύψους της συνδρομής εφαρμόζεται είτε μετά τη λήξη της υφιστάμενης συνδρομής του κάθε Μέλους είτε και πριν την λήξη αυτής, εφ’όσον το Μέλος συναινεί προς τούτο. Το Μέλος ενημερώνεται για τη λήξη της περιόδου συνδρομής του στην Υπηρεσία τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν τη λήξη αυτής. Η συνδρομή του Μέλους στην Υπηρεσία ανανεώνεται αυτόματα εφ’όσον παρέλθει η ημερομηνία λήξης και εφ’όσον το Μέλος δεν δηλώσει την πρόθεσή του να ακυρώσει την ανανέωση.
 • Η ιδιότητα του Μέλους και κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν είναι αυστηρά προσωπική, ανεκχώρητη και αμεταβίβαστη σε οποιονδήποτε τρίτο.
 • Στο Μέλος το οποίο επιθυμεί να αποχωρήσει από την Υπηρεσία επιστρέφεται το πλήρες ποσό της ετήσιας συνδρομής που κατέβαλε, εφ’όσον το Μέλος εκδηλώσει την πρόθεση να αποχωρήσει εντός ενός (1) έτους από την εγγραφή του σε αυτήν και εφ’όσον έχει πραγματοποιήσει έως μία (1) αγορά με χρήση των παροχών της Υπηρεσίας όπως αυτές περιγράφονται στο παρόν.
 • H διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του Μέλους υπόκειται στους παρόντες όρους καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, εντός των πλαισίων της κείμενης νομοθεσίας. Η Ιστοσελίδα διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων των Μελών και δεν μεταβιβάζει κανένα στοιχείο που καταχωρήθηκε από το Μέλος πλην όσων είναι απολύτως απαραίτητα για την ολοκλήρωση της παραγγελίας του. Το Μέλος μπορεί να επικοινωνεί με το αρμόδιο τμήμα της Εταιρείας προκειμένου να ζητήσει πληροφορίες για την τυχόν τήρηση προσωπικού του αρχείου, τη διόρθωση στοιχείων του, τυχόν αλλαγές που επιθυμεί ή την ολοκληρωτική διαγραφή του, πλην των στοιχείων που πρέπει να τηρούνται από τη νομοθεσία. Τυχόν ανήλικοι επισκέπτες/Χρήστες δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Σε περίπτωση υποβολής τέτοιων στοιχείων από ανηλίκους, τυχόν καταγεγραμμένα στοιχεία θα διαγραφούν μόλις γνωστοποιηθεί εγγράφως η ηλικία του Χρήστη. Η Εταιρεία είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν καταχωρήσει τα Μέλη για λόγους στατιστικούς, οικονομικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών της.
4. Παροχές της Υπηρεσίας
 • Το Μέλος δεν επιβαρύνεται με μεταφορικά έξοδα για αγορές που πραγματοποιούνται μέσω της υπηρεσίας «Καλάθι του Σκρουτζ», εφ’όσον η κάθε παραγγελία περιλαμβάνει έως τρεις (3) επιμέρους αποστολές ανά είκοσι ευρώ συνολικού ύψους παραγγελίας.
 • Σε κάθε περίπτωση, για αποστολές άνω των 14 κιλών, ισχύουν ειδικές χρεώσεις μεταφορικών.
 • Εξαιρούνται από την Υπηρεσία προϊόντα που παρουσιάζουν δυσχέρεια στην διαχείριση, κατά την κρίση της Εταιρείας.
 • Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τη λειτουργία της Υπηρεσίας, προσθέτοντας ή αφαιρώντας λειτουργίες ή να εξαιρέσει συγκεκριμένα προϊόντα ή κατηγορίες προϊόντων, ενημερώνοντας τα Μέλη. Οποιαδήποτε τροποποίηση θα ισχύσει μετά το πέρας της περιόδου συνδρομής του εκάστοτε Μέλους ή και πριν την λήξη αυτής, εφ’όσον το Μέλος συναινεί προς τούτο και μόνο εφ’όσον το Μέλος ανανεώσει τη συνδρομή του στην Υπηρεσία.
 • Σε περίπτωση κατάργησης της Υπηρεσίας, η Εταιρεία παρέχει στο εκάστοτε Μέλος αυτούσιες τις παροχές που ήταν εν ισχύ κατά την ημερομηνία εγγραφής του ή ανανέωσης της συνδρομής του και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί αυτή.
5. Πολιτική ορθής χρήσης
 • Η Εταιρεία δικαιούται να περιορίσει κατά την κρίση της ή να διακόψει την παροχή της Υπηρεσίας σε Μέλος το οποίο πραγματοποιεί περισσότερες από πενήντα (50) παραγγελίες μέσω της υπηρεσίας «Καλάθι του Σκρουτζ» ανά τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες.
 • Το κάθε Μέλος έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί έως τρεις (3) διαφορετικές διευθύνσεις εντός Ελλάδας για την παράδοση των παραγγελιών που πραγματοποιεί μέσω της υπηρεσίας «Καλάθι του Σκρουτζ» σε χρονικό διάστημα 30 (τριάντα) ημερολογιακών ημερών.
 • Δεν επιτρέπεται η χρήση της Υπηρεσίας σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο κάνει χρήση αυτής προς αποκλειστική διευκόλυνση της εμπορικής, επιχειρηματικής, βιοτεχνικής ή ελευθέρια επαγγελματικής του δραστηριότητας, κατά την κρίση της Εταιρείας.
 • Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιεί τους απαραίτητους κατά την ανέλεγκτη κρίση της ελέγχους για την βελτιστοποίηση της Υπηρεσίας και τη διασφάλιση τήρησης των όρων της παρούσας και της πολιτικής ορθής χρήσης.
6. Γενικοί όροι
 • Η παρούσα σύμβαση λειτουργεί συμπληρωματικά ως προς
  • τους Όρους Χρήσης που βρίσκονται εδώ και
  • τους Συμπληρωματικούς Όρους Χρήσης που βρίσκονται εδώ
  και το κάθε Μέλος αποδέχεται ανεπιφύλακτα αυτούς.
 • Κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει σε σχέση με την εφαρμογή των παρόντων όρων θα επιλύεται αποκλειστικά από τα Δικαστήρια της Αθήνας και σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο.
 • Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης εγγραφής ή ακύρωσης της ανανέωσης στην Υπηρεσία θεωρείται αποδεκτή ως υπογεγραμμένο έγγραφο από τον Χρήστη που την υποβάλλει.
Εάν έχεις οποιαδήποτε απορία σχετικά με το λογαριασμό σου στο Skroutz, μπορείς να ενημερωθείς αναλυτικά εδώ