Καλώς ορίσατε στο Skroutz Plus. Οι παρόντες όροι χρήσης καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις, σύμφωνα με τις οποίες η εταιρεία με την επωνυμία «ΣΚΡΟΥΤΖ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» παρέχει στα εγγεγραμμένα μέλη την υπηρεσία «Skroutz Plus».

H λήψη της υπηρεσίας «Skroutz Plus» προϋποθέτει πλήρη αποδοχή́ των παρόντων όρων, οι οποίοι λειτουργούν συμπληρωματικά και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Όρων Χρήσης που βρίσκονται εδώ και των Συμπληρωματικών Όρων Χρήσης που βρίσκονται εδώ.

Οι παρόντες όροι λειτουργούν συμπληρωματικά προς την κείμενη νομοθεσία περί προστασίας του καταναλωτή.

1. Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης, οι λέξεις και φράσεις που ακολουθούν θα έχουν το νόημα που τους αποδίδεται αντίστοιχα κατωτέρω:

Εταιρεία : H εταιρεία με την επωνυμία «ΣΚΡΟΥΤΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ» και το διακριτικό τίτλο «ΣΚΡΟΥΤΖ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στη Νέα Ιωνία Αττικής, οδός Αλέκου Παναγούλη αριθ. 91, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 143321901000, Α.Φ.Μ. 800863970 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών,

Ιστοσελίδα : H ιστοσελίδα που διατηρεί η Εταιρεία στη διαδικτυακή διεύθυνση υπό στοιχεία www.skroutz.gr, μετά του πλήρους περιεχομένου της, καθώς και η αντίστοιχη εφαρμογή για κινητές συσκευές τηλεφωνίας και υπολογιστές ταμπλέτες,

Καλάθι του Σκρουτζ : Η υπηρεσία που παρέχεται από την Εταιρεία για τη διευκόλυνση της αγοράς των προϊόντων που διατίθενται από τα συνεργαζόμενα καταστήματα και προβάλλονται μέσω της Ιστοσελίδας με αποκλειστική χρήση της τελευταίας μέχρι και τη στιγμή υποβολής της παραγγελίας, χωρίς να μεσολαβεί ανακατεύθυνση του Χρήστη από την Ιστοσελίδα στην ιστοσελίδα του συνεργαζόμενου καταστήματος,

Κόστος Συνδρομής : το τέλος που καταβάλλεται από το Μέλος για πρόσβαση και χρήση της Υπηρεσίας για μια Περίοδο Συνδρομής,

Μέλος : Kάθε Χρήστης που εγγράφεται ως μέλος της Υπηρεσίας,

Όροι : Οι όροι και οι προϋποθέσεις που διέπουν την παρούσα Σύμβαση, όπως αυτοί ισχύουν κάθε φορά,

Σύμβαση : H παρούσα σύμβαση που καταρτίζεται αποκλειστικά εξ αποστάσεως (ηλεκτρονικά) μεταξύ του Μέλους και της Εταιρείας για την παροχή της Υπηρεσίας και καταλαμβάνει τόσο την αρχική Περίοδο Συνδρομής, όσο και κάθε ανανεούμενη περίοδο αυτής, σύμφωνα με τους Όρους, όπως αυτοί τυχόν έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν κατά τη χρονική στιγμή της ανανέωσης,

Περίοδος Συνδρομής : Η διάρκεια του δικαιώματος χρήσης της Υπηρεσίας από το Μέλος, η οποία συμφωνείται για χρονική περίοδο τριακοσίων εξήντα πέντε (365) ημερών, η οποία αρχίζει από την ημερομηνία καταβολής του Κόστους Συνδρομής μέχρι και την πάροδο χρονικού διαστήματος τριακοσίων εξήντα πέντε (365) ημερών,

Υπηρεσία : Η υπηρεσία «Skroutz Plus» που περιλαμβάνει συγκεκριμένα προνόμια και παρέχεται μέσω της Σύμβασης στα Μέλη έναντι του Κόστους Συνδρομής,

Χρήστης : Κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει εγγραφεί και χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα.

2. Προϋποθέσεις πρόσβασης στην Υπηρεσία
Η εγγραφή και συμμετοχή στην Υπηρεσία επιτρέπονται αποκλειστικά και μόνο σε φυσικά πρόσωπα, τα οποία είναι εγγεγραμμένοι Χρήστες και πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
  • έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους,
  • έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα,
  • έχουν δηλώσει διεύθυνση παράδοσης εντός της Ελλάδας,
  • είναι νόμιμοι κάτοχοι πιστωτικής, χρεωστικής, προπληρωμένης ή άλλης κάρτας με την οποία πραγματοποιούν τις συναλλαγές τους,

Κάθε Χρήστης της Ιστοσελίδας έχει δικαίωμα να αιτηθεί την εγγραφή του ως μέλους της Υπηρεσίας, εκδηλώνοντας το ενδιαφέρον του σε ειδικά διαμορφωμένη θέση της Ιστοσελίδας. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να απορρίπτει κάθε αίτηση για εγγραφή στην Υπηρεσία ή ανανέωση εγγραφής σε αυτήν, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς σε περιπτώσεις που η Εταιρεία διαπιστώσει εκ μέρους του Μέλους παραβίαση των όρων της παρούσας Σύμβασης ή καταχώρηση αναληθών και ανακριβών στοιχείων.

Για την ολοκλήρωση της εγγραφής του στην Υπηρεσία, ο Χρήστης καλείται να καταβάλει το Κόστος Συνδρομής στην Εταιρεία για την αντίστοιχη Περίοδο Συνδρομής, ήτοι για περίοδο τριακοσίων εξήντα πέντε (365) ημερών, η οποία αρχίζει από την ημέρα καταβολής του ως άνω Κόστους.

3. Ευθύνη Μέλους

Ο εκάστοτε λογαριασμός που δημιουργείται είναι αυστηρά προσωπικός και εγκρίνεται για ένα και μόνο φυσικό πρόσωπο, σύμφωνα με τα στοιχεία που υποβάλλονται. Η ακρίβεια και η αλήθεια των στοιχείων που υποβάλλονται, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης παράδοσης και των στοιχείων επικοινωνίας, βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο το ίδιο το Μέλος, ενώ αποτελεί δική του υποχρέωση να ελέγχει ότι τα στοιχεία του είναι ορθά, καθώς και να τα τηρεί ενημερωμένα. Το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης του Μέλους προορίζονται αποκλειστικά για προσωπική χρήση και πρέπει να διατηρούνται εμπιστευτικά. Σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης χρήσης τους, το Μέλος οφείλει να ειδοποιεί την Εταιρεία άμεσα. H Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία τυχόν προκύψει για τα Μέλη από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης από τρίτους, λόγω διαρροής τους ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο.

Το Μέλος υποχρεούται να ενημερώνει εγκαίρως και εγγράφως την Εταιρεία για οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων μέσω του προσωπικού του λογαριασμού (π.χ. αλλαγή διεύθυνσης, στοιχεία επικοινωνίας κτλ).

4. Παροχές της Υπηρεσίας

Υπό την προϋπόθεση καταβολής του Κόστους Συνδρομής, σύμφωνα με τον όρο 5, κάθε Μέλος θα έχει πρόσβαση στις κάτωθι παροχές που προσφέρονται από την Εταιρεία και περιγράφονται αναλυτικώς στο σύνδεσμο αυτό:

  • Δωρεάν μεταφορικά για κάθε μεμονωμένη αποστολή έως πέντε (5) κιλών και συνολικής αξίας είκοσι πέντε ευρώ (25€) και άνω, η οποία πραγματοποιείται μέσω της υπηρεσίας «Καλάθι του Σκρουτζ» που λειτουργεί στην Ιστοσελίδα,
  • Έκπτωση αξίας πέντε ευρώ (5€) στο κόστος των μεταφορικών εξόδων σε κάθε μεμονωμένη αποστολή άνω των πέντε (5) κιλών, και ανεξαρτήτως αξίας αυτής, η οποία πραγματοποιείται μέσω της υπηρεσίας «Καλάθι του Σκρουτζ» που λειτουργεί στην Ιστοσελίδα,
  • Απεριόριστες επιστροφές προϊόντων που έχουν αγοραστεί μέσω της υπηρεσίας «Καλάθι του Σκρουτζ» από συνεργαζόμενο κατάστημα χωρίς επιπρόσθετη χρέωση μεταφορικών εξόδων σε περίπτωση παραλαβής ελαττωματικού ή λανθασμένου προϊόντος ή σε περίπτωση αντικατάστασης προϊόντος με άλλο για οποιοδήποτε λόγο.

O τρόπος υπολογισμού των μεταφορικών εξόδων κάθε παραγγελίας που πραγματοποιείται μέσω της υπηρεσίας «Καλάθι του Σκρουτζ» εξαρτάται από τη διεύθυνση αποστολής και το βάρος του δέματος και καθορίζεται εδώ . Επισημαίνεται ότι η χρέωση των μεταφορικών εξόδων κάθε αποστολής εξαρτάται από το συνδυασμό μεγέθους και βάρους. Ειδικότερα, για τον υπολογισμό του βάρους κάθε μεμονωμένης αποστολής λαμβάνονται υπόψιν α) το πραγματικό βάρος, β) οι διαστάσεις και γ) το σχήμα του δέματος, ώστε να προσδιοριστεί το συνολικό πραγματικό και ογκομετρικό βάρος. Αν το ογκομετρικό βάρος της αποστολής είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, τότε η χρέωση γίνεται με βάση το ογκομετρικό βάρος.

Πέραν των ανωτέρω, με την εγγραφή στην Υπηρεσία το Μέλος δύναται να επωφελείται από ειδικότερες εκπτώσεις και προσφορές επί προϊόντων και υπηρεσιών, οι οποίες παρέχονται από συνεργαζόμενες με την Εταιρεία επιχειρήσεις κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρειά τους. Δεδομένου ότι οι ως άνω εκπτώσεις και προσφορές παρέχονται αποκλειστικώς από τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, ουδεμία δέσμευση αναλαμβάνει η Εταιρεία έναντι του Μέλους αναφορικά με τα επιμέρους χαρακτηριστικά αυτών, όπως ενδεικτικώς τη διάρκεια της παρεχόμενης έκπτωσης ή προσφοράς, το ύψος της παρεχόμενης έκπτωσης ή το είδος της προσφοράς, την ποσότητα και το είδος των προϊόντων ή τη φύση της υπηρεσίας επί των οποίων παρέχεται η εκάστοτε έκπτωση ή προσφορά.

Η Εταιρεία δύναται να εξαιρεί συγκεκριμένα προϊόντα ή κατηγορίες προϊόντων από την Υπηρεσία, καθώς και προϊόντα που παρουσιάζουν δυσχέρεια στη διαχείριση, κατά την κρίση της και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του Μέλους.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τη λειτουργία της Υπηρεσίας, προσθέτοντας ή αφαιρώντας λειτουργίες ή παροχές, ενημερώνοντας σχετικά τα Μέλη με κάθε πρόσφορο τρόπο. Οποιαδήποτε τροποποίηση που επιβαρύνει ουσιωδώς τη θέση του Μέλους και αφορά ιδίως σε αφαίρεση παροχής της Υπηρεσίας ή των επιμέρους στοιχείων αυτής, θα ισχύσει κατ’ αρχήν μετά το πέρας της αντίστοιχης Περιόδου Συνδρομής του εκάστοτε Μέλους. Εφ’ όσον μια τέτοια τροποποίηση ισχύσει πριν τη λήξη της Περιόδου Συνδρομής, το Μέλος διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση και να ζητήσει την επιστροφή του Κόστους Συνδρομής που αναλογεί στο διάστημα που υπολείπεται έως τη λήξη της αντίστοιχης Περιόδου Συνδρομής. H συνέχιση της χρήσης της Υπηρεσίας μετά την ενημέρωση και θέση σε ισχύ τυχόν τροποποιήσεων στη λειτουργία της Υπηρεσίας θα συνιστά την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του Μέλους αποδοχή αυτών των τροποποιήσεων.

Ειδικώς ως προς τις παροχές της Υπηρεσίας αναφορικά με τα μεταφορικά έξοδα, διευκρινίζεται ρητώς ότι αυτές δεν εφαρμόζονται στις κάτωθι περιπτώσεις, για τις οποίες ισχύουν ειδικές χρεώσεις μεταφορικών που επικοινωνούνται στο Μέλος σε κάθε περίπτωση πριν την οριστική υποβολή της παραγγελίας του:

α) σε περιπτώσεις που το Μέλος επιλέγει προϊόντα που διατίθενται από συνεργαζόμενα με την Εταιρεία καταστήματα, τα οποία βρίσκονται εγκατεστημένα στην αλλοδαπή,

β) σε περιπτώσεις που το Μέλος επιλέγει προϊόντα από συνεργαζόμενα με την Εταιρεία καταστήματα, τα οποία βρίσκονται εγκατεστημένα εντός Ελλάδος αλλά η αποστολή της παραγγελίας διεκπεραιώνεται αποκλειστικώς από τα συνεργαζόμενα καταστήματα, χωρίς τη μεσολάβηση της Εταιρείας,

γ) σε περιπτώσεις που το Μέλος επιθυμεί η αποστολή της παραγγελίας να ολοκληρωθεί εντός της ημέρας κατά την οποία υπέβαλε την παραγγελία (εφόσον αυτό καθίσταται εφικτό),

δ) σε περιπτώσεις που η παραγγελία που υποβάλει το Μέλος περιλαμβάνει προϊόντα που διατίθενται από υπεραγορές τροφίμων (κατηγορία «Supermarket»).

Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ομαλή λειτουργία της Ιστοσελίδας και της Υπηρεσίας και την απρόσκοπτη πρόσβαση του Μέλους στην τελευταία, ωστόσο δεν εγγυάται την αδιάλειπτη ή χωρίς σφάλμα λειτουργία της Υπηρεσίας. Κατά συνέπεια δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε τυχόν απώλεια, ζημία ή βλάβη υποστεί το Μέλος ή/και τρίτοι από αιτία που σχετίζεται με τη λειτουργία, σφάλματα στη λειτουργία ή την αδυναμία λειτουργίας της Υπηρεσίας.

5. Κόστος Συνδρομής – Όροι Πληρωμής

Για τη λήψη της Υπηρεσίας το Μέλος οφείλει να καταβάλει το Κόστος Συνδρομής, το ύψος του οποίου καθορίζεται από την Εταιρεία και είναι αναρτημένο εδώ.

Το ύψος του Κόστους Συνδρομής και οι παροχές της Υπηρεσίας μπορεί να διαφέρουν για κάθε Μέλος, ανάλογα με τη χρονική στιγμή της εγγραφής έκαστου Μέλους στην Υπηρεσία.

Εφόσον κρίνεται απαραίτητη η αναπροσαρμογή του ύψους του Κόστους Συνδρομής βάσει της εμπορικής πολιτικής της Εταιρείας, η τελευταία υποχρεούται να γνωστοποιεί στο Μέλος εγκαίρως και με κάθε πρόσφορο μέσο το ύψος του νέου Κόστους Συνδρομής. Τυχόν αναπροσαρμογή του ύψους του Κόστους Συνδρομής εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση μετά τη λήξη της υφιστάμενης Περιόδου Συνδρομής του κάθε Μέλους και υπό την προϋπόθεση ανανέωση αυτής.

Η συνέχιση της χρήσης της Υπηρεσίας μετά την ενημέρωση και έναρξη ισχύος του νέου Κόστους Συνδρομής συνιστά πλήρη αποδοχή αυτού.

Η καταβολή του Κόστους Συνδρομής πραγματοποιείται αποκλειστικά online µέσω χρεωστικής ή πιστωτικής ή προπληρωμένης κάρτας. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας πληρωμής του Κόστους Συνδρομής κατά τον ως άνω τρόπο, το Μέλος παρέχει στην Εταιρεία το δικαίωμα χρέωσης της ίδιας κάρτας του Μέλους με το πλήρες οφειλόμενο ποσό του Κόστους Συνδρομής για κάθε ανανεούμενη ισόχρονη περίοδο αυτής, χωρίς να απαιτείται ειδική προς τούτο εντολή ή εξουσιοδότηση του Μέλους, υπό την προϋπόθεση ότι το Μέλος δεν έχει εκφραστεί αντίθετα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον όρο 6 της παρούσας. Σε περίπτωση που η ημερομηνία πληρωμής συμπίπτει µε µη εργάσιμη ημέρα, οι εντολές χρέωσης ή πίστωσης της κάρτας μπορεί να διενεργούνται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Το Μέλος οφείλει να εξασφαλίζει την ύπαρξη επαρκούς υπολοίπου στο λογαριασμό της χρεωστικής, πιστωτικής ή προπληρωμένης κάρτας του, προκειμένου να εισπράττεται το Κόστος της Συνδρομής κατά την ημερομηνία πληρωμής. Η υποχρέωση του Μέλους για εξόφληση του Κόστους Συνδρομής για την Περίοδο Συνδρομής και κάθε τυχόν ανανεούμενης περιόδου δεν εξαρτάται από τη συχνότητα της χρήσης της Υπηρεσίας.

6. Διάρκεια - Ανανέωση της Περιόδου Συνδρομής

Η Περίοδος Συνδρομής ορίζεται για χρονικό διάστημα τριακοσίων εξήντα πέντε (365) ημερών, με έναρξη την ημερομηνία καταβολής του Κόστους Συνδρομής και θα ανανεώνεται αυτόματα κάθε φορά κατά τη λήξη της, για αντίστοιχο χρονικό διάστημα, υπό την προϋπόθεση καταβολής του Κόστους Συνδρομής, εκτός εάν το Μέλος επιλέξει μέσω του λογαριασμού του την ακύρωση της συνδρομής, το αργότερο μέχρι την ημέρα κατά την οποία λήγει η Περίοδος Συνδρομής του. Ειδικότερα, το Μέλος δικαιούται οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της Περιόδου Συνδρομής να ανακαλέσει την κατά τα ανωτέρω αυτόματη ανανέωσή της, επιλέγοντας μέσω του λογαριασμού του στην Ιστοσελίδα το σχετικό πεδίο “Ακύρωση Συνδρομής”.

Εφόσον κατά τη διάρκεια της Περιόδου Συνδρομής η Εταιρεία έχει τροποποιήσει ουσιωδώς τις παροχές της Υπηρεσίας ή το ύψος του Κόστους Συνδρομής, η Εταιρεία οφείλει να ενημερώσει για την τροποποίηση των ανωτέρω δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από τη λήξη της Περιόδου Συνδρομής. Σε περίπτωση που το Μέλος δεν αποκριθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο, θεωρείται ότι αποδέχεται την ανανέωση της Περιόδου Συνδρομής του με τις τροποποιήσεις που έχουν επέλθει.

Η χρέωση του Κόστους Συνδρομής για κάθε ανανεούμενη Περίοδο Συνδρομής θα πραγματοποιείται έως επτά (7) ημέρες πριν από την πάροδο των τριακοσίων εξήντα πέντε (365) ημερών της προηγούμενης περιόδου. Εάν η χρέωση και πληρωμή κάθε περιόδου ανανέωσης δεν καταστεί δυνατή, για οποιονδήποτε λόγο, το Μέλος ενημερώνεται μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και γίνεται εκ νέου προσπάθεια χρέωσης. Εάν δεν ολοκληρωθεί και πάλι η πληρωμή, το Μέλος ενημερώνεται σχετικά με ηλεκτρονική αλληλογραφία και εφόσον δεν προβεί στις κατάλληλες ενέργειες για την πληρωμή του οφειλόμενου Κόστους Συνδρομής για την περίοδο ανανέωσης μέχρι και τη λήξη της προηγούμενης Περιόδου Συνδρομής, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την ιδιότητα του Μέλους και να διακόψει οριστικά την παροχή της Υπηρεσίας, ενημερώνοντας εκ νέου το Μέλος σχετικά. Στην περίπτωση αυτή το Μέλος δύναται, οποτεδήποτε κι εφόσον το επιθυμεί, να επαναλάβει τη διαδικασία εγγραφής, καταβάλλοντας το ύψος του Κόστους Συνδρομής, σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες Όρους και την ισχύουσα τιμολογιακή πολιτική της Εταιρείας.

7. Διακοπή - Ακύρωση της Υπηρεσίας

Το Μέλος δύναται να αποχωρήσει από την Υπηρεσία οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της Περιόδου Συνδρομής ή/και κάθε ανανεούμενης περιόδου αυτής, δηλώνοντας ρητώς την ως άνω επιθυμία του με γραπτή επικοινωνία απευθυνόμενη προς την Εταιρεία μέσω της διαδικτυακής διεύθυνσης υπό στοιχεία www.skroutz.gr/contact-us. Σε αυτήν την περίπτωση η διακοπή της Υπηρεσίας θα τεθεί σε ισχύ μετά την τελευταία ημέρα της τρέχουσας Περιόδου Συνδρομής, ενώ το Μέλος θα δικαιούται να κάνει χρήση της Υπηρεσίας μέχρι και τη λήξη της Περιόδου Συνδρομής. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση πρόωρης καταγγελίας της Σύμβασης από το Μέλος, σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα, δεν επιστρέφεται το Κόστος Συνδρομής που έχει ήδη καταβάλει το Μέλος, εκτός εάν αυτό αναφέρεται ρητά στους παρόντες Όρους.

Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω, στο Μέλος επιστρέφεται το πλήρες ποσό του Κόστους Συνδρομής που κατέβαλε, εφ’ όσον το Μέλος εκδηλώσει την πρόθεση να αποχωρήσει κατά τη διάρκεια της Περιόδου Συνδρομής ή/και κάθε ανανεούμενης περιόδου αυτής υπό την προϋπόθεση ότι κατά την αρχική Περίοδο Συνδρομής (ή κατά τυχόν ανανεούμενη περίοδο) δεν έχει προβεί σε παραγγελία ή έχει προβεί σε μία (1) μόνο παραγγελία με χρήση των παροχών της Υπηρεσίας, όπως αυτές περιγράφονται στον όρο 4 της παρούσας, και δεν έχει χρησιμοποιήσει για την παραγγελία αυτή τυχόν εκπτωτικά κουπόνια που έχουν παραχωρηθεί στο Μέλος από την Εταιρεία στα πλαίσια προωθητικών ενεργειών της Υπηρεσίας.

8. Κατάργηση της Υπηρεσίας

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα κατάργησης της Υπηρεσίας για οποιοδήποτε λόγο και ελευθέρως όποτε αυτή κρίνει αναγκαίο, με μοναδική υποχρέωση της την προηγούμενη ενημέρωση των Μελών. Σε περίπτωση κατάργησης της Υπηρεσίας επιστρέφεται στο Μέλος το πλήρες ποσό του Κόστους Συνδρομής που κατέβαλε.

9. Πολιτική ορθής χρήσης

Η χρήση της Υπηρεσίας και τυχόν πρόσθετων παροχών και διαδραστικών λειτουργιών μπορεί να γίνει μόνο εντός της Ελληνικής Επικράτειας.

Η Εταιρεία δικαιούται να χρεώσει το Μέλος με το κόστος των μεταφορικών εξόδων αποστολής ενός προϊόντος ή να διακόψει την παροχή της Υπηρεσίας σε Μέλος, το οποίο έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από τριάντα (30) παραγγελίες μέσω της υπηρεσίας «Καλάθι του Σκρουτζ» σε διάστημα ενός μηνός κατά τη διάρκεια της Περιόδου Συνδρομής.

Σε περίπτωση που το Μέλος έχει αιτηθεί περισσότερες από τριάντα (30) φορές κατά την Περίοδο Συνδρομής επιστροφή προϊόντος ασκώντας το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση πώλησης προϊόντων μέσω της υπηρεσίας «Καλάθι του Σκρουτζ» αιτούμενο παράλληλα την επιστροφή χρημάτων του και όχι την αντικατάσταση του προϊόντος, το Μέλος θα επιβαρύνεται με το κόστος των μεταφορικών εξόδων επιστροφής για τις επιστροφές που υπερβαίνουν το ως άνω όριο των τριάντα (30) επιστροφών. Κατ΄εξαίρεση των ανωτέρω, σε περιπτώσεις που το Μέλος έχει προβεί σε αγορά προϊόντων που προορίζονται να φορεθούν και διατίθενται σε διάφορα μεγέθη δικαιούται να αιτηθεί επιπλέον (πέραν του ανωτέρω ορίου των 30 επιστροφών) εικοσι (20) φορές κατά την Περίοδο Συνδρομής την επιστροφή του προϊόντος ασκώντας το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση πώλησης προϊόντων μέσω της Υπηρεσίας «Καλάθι του Σκρουτζ» λόγω λανθασμένης εκτίμησης μεγέθους αιτούμενο παράλληλα την επιστροφή χρημάτων του και όχι την αντικατάσταση του προϊόντος, χωρίς να επιβαρυνθεί με το κόστος των μεταφορικών εξόδων επιστροφής των εν λόγω προϊόντων.

Το κάθε Μέλος έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί έως και τρεις (3) διαφορετικές διευθύνσεις εντός Ελλάδας για την παράδοση των παραγγελιών που πραγματοποιεί μέσω της Yπηρεσίας «Καλάθι του Σκρουτζ» σε χρονικό διάστημα ενός μηνός. Στις περιπτώσεις όπου υποστηρίζεται η παραλαβή από Skroutz Point, κάθε Skroutz Point λογίζεται ως ξεχωριστή διεύθυνση και η χρήση του υπάγεται στον ως άνω περιορισμό.

Η παροχή της Υπηρεσίας που αφορά στα δωρεάν μεταφορικά για την αποστολή των παραγγελιών δεν είναι διαθέσιμη στα Μέλη, στις περιπτώσεις που για την εξόφληση της παραγγελίας επιλέγεται από το Μέλος ως τρόπος πληρωμής η χρηματοδότηση μέσω του Προγράμματος “Δόσεις για όλους”.

Δεν επιτρέπεται η χρήση της Υπηρεσίας σε Μέλος, το οποίο κάνει χρήση αυτής κατά κύριο λόγο προς διευκόλυνση της εμπορικής, επιχειρηματικής, βιοτεχνικής ή ελευθέριας επαγγελματικής του δραστηριότητας. Εφόσον το Μέλος αιτηθεί τη λήψη τιμολογίου πώλησης προϊόντος σε τρεις ή/και περισσότερες αγορές του σε διάστημα ενός μηνός κατά τη διάρκεια της Περιόδου Συνδρομής του, η Εταιρεία δικαιούται να χρεώνει το Μέλος για την αποστολή κάθε επόμενης παραγγελίας προϊόντος που υποβάλλεται εντός του υπολειπόμενου διαστήματος του ίδιου μήνα και ζητείται η λήψη τιμολογίου (α) με κόστος μεταφορικών εξόδων ύψους ένα (1) ευρώ ανά μεμονωμένη αποστολή σε περιπτώσεις αποστολών έως και 5 κιλά, και (β) με το κόστος των μεταφορικών εξόδων, όπως αυτό διαμορφώνεται ανάλογα με το βάρος της αποστολής, προσαυξημένο κατά ένα (1) ευρώ ανά μεμονωμένη αποστολή σε περιπτώσεις αποστολών από 5 κιλά και άνω.

Το Μέλος υποχρεούται να χρησιμοποιεί την Υπηρεσία, τις εφαρμογές και λοιπές επιμέρους παροχές σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη, τους παρόντες Όρους και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν οποιαδήποτε απώλεια, ζημία, βλάβη ή δυσλειτουργία στην Εταιρεία ή/και σε τρίτους.

Το Μέλος κατά τη χρήση της Υπηρεσίας δεν δικαιούται να:

α) παραχωρήσει, υπο-παραχωρήσει ή άμεσα ή έμμεσα μεταβιβάσει, εκχωρήσει με ή χωρίς αντάλλαγμα, την πρόσβαση ή/και τη χρήση της Υπηρεσίας σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, και

β) επιτρέψει σε οποιοδήποτε τρίτο ή φυσικό ή νομικό πρόσωπο να επωφεληθεί άμεσα ή έμμεσα από τη χρήση της Υπηρεσίας.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιεί τους απαραίτητους κατά την ανέλεγκτη κρίση της ελέγχους για την βελτιστοποίηση της Υπηρεσίας και τη διασφάλιση ορθής χρήσης της Υπηρεσίας σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και την κείμενη νομοθεσία.

10. Καταγγελία της Σύμβασης

Η Εταιρεία διατηρεί́ το δικαίωμα να καταγγείλει οποτεδήποτε την παρούσα Σύμβαση, αζημίως για την ίδια, για σπουδαίο λόγο, όπως ενδεικτικά:

α) σε περίπτωση χρήσης της Υπηρεσίας κατά παράβαση των παρόντων Όρων ή /και της κείμενης νομοθεσίας,

β) σε περίπτωση παράνομης ή οποιασδήποτε άλλης συμπεριφοράς του Χρήστη, η οποία κατά την κρίση της Εταιρείας συνιστά κατάχρηση της Υπηρεσίας και των παροχών της, και

γ) σε κάθε άλλη περίπτωση μη συμμόρφωσης του Μέλους με οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις της παρούσας που θεωρούνται όλες ουσιώδεις.

Σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης για οποιονδήποτε από τους ανωτέρω λόγους, το ποσό της Συνδρομής που έχει καταβληθεί δεν επιστρέφεται στο Μέλος.

11. Προσωπικά δεδομένα
H διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του Μέλους υπόκειται στους παρόντες Όρους, καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, εντός των πλαισίων της κείμενης νομοθεσίας. Η Ιστοσελίδα διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων των Μελών και δεν μεταβιβάζει κανένα στοιχείο που καταχωρήθηκε από το Μέλος, πλην όσων είναι απολύτως απαραίτητα για την ολοκλήρωση της παραγγελίας του. Το Μέλος μπορεί να επικοινωνεί με το αρμόδιο τμήμα της Εταιρείας προκειμένου να ζητήσει πληροφορίες για την τυχόν τήρηση προσωπικού του αρχείου, τη διόρθωση στοιχείων του, τυχόν αλλαγές που επιθυμεί ή την ολοκληρωτική διαγραφή του, πλην των στοιχείων που πρέπει να τηρούνται από τη νομοθεσία. Τυχόν ανήλικοι επισκέπτες δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Σε περίπτωση υποβολής τέτοιων στοιχείων από ανηλίκους, τυχόν καταγεγραμμένα στοιχεία θα διαγραφούν μόλις γνωστοποιηθεί εγγράφως η ηλικία του επισκέπτη. Η Εταιρεία είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν καταχωρήσει τα Μέλη για λόγους στατιστικούς, οικονομικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών της.
12. Γενικοί όροι

Οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων κριθεί αντίθετη προς το νόμο ή ακυρωθεί παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών διατάξεων.

Η Εταιρεία δικαιούται να τροποποιεί τους παρόντες Όρους για λόγους που υπαγορεύονται από παράγοντες εμπορικής, οικονομικής, τεχνικής ή/και νομικής φύσεως σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, όπως ενδεικτικώς σε περίπτωση που όρος της παρούσας κριθεί αντίθετος προς το νόμο, σε περίπτωση οικονομικής ζημίας της Εταιρείας απορρέουσας από οποιαδήποτε παροχή της Υπηρεσίας, σε περίπτωση ανατιμήσεων στα καύσιμα κ.ο.κ., ενημερώνοντας την επίσημη ιστοσελίδα της ή/και το Μέλος με κάθε πρόσφορο τρόπο και τηρώντας τυχόν σχετικούς ειδικότερους όρους που περιλαμβάνονται στην παρούσα.

Κάθε διαφορά που τυχόν ανακύψει σε σχέση με την εφαρμογή των παρόντων όρων θα επιλύεται αποκλειστικά από τα Δικαστήρια της Αθήνας και σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο.

Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης εγγραφής ή ακύρωσης της ανανέωσης στην Υπηρεσία θεωρείται αποδεκτή ως υπογεγραμμένο έγγραφο από το Μέλος που την υποβάλλει.

Σε περίπτωση που το Μέλος επιθυμεί να λάβει περαιτέρω πληροφορίες ή στοιχεία αναφορικά με την Υπηρεσία, μπορεί να επικοινωνεί με την Εταιρεία μέσω της διαδικτυακής διεύθυνσης υπό στοιχεία www.skroutz.gr/contact-us.

Για τα Μέλη που έχουν εγγραφεί στην Υπηρεσία από τις 09/03/2023 έως και τις 14/02/2024 και δεν έχουν μεταβεί στη νεότερη διαθέσιμη έκδοση, έχουν εφαρμογή οι όροι χρήσης που βρίσκονται εδώ.
Για τα Μέλη που έχουν εγγραφεί στην Υπηρεσία από τις 28/04/2022 έως και τις 08/03/2023 και δεν έχουν μεταβεί στη νεότερη διαθέσιμη έκδοση, έχουν εφαρμογή οι όροι χρήσης που βρίσκονται εδώ.
Για τα Μέλη που έχουν εγγραφεί στην Υπηρεσία από τις 23/11/2021 έως και τις 27/04/2022 και δεν έχουν μεταβεί στη νεότερη διαθέσιμη έκδοση, έχουν εφαρμογή οι όροι χρήσης που βρίσκονται εδώ.
Για τα μέλη που έχουν εγγραφεί στην Υπηρεσία πριν τις 23/11/2021 και δεν έχουν μεταβεί στη νεότερη διαθέσιμη έκδοση, έχουν εφαρμογή οι όροι χρήσης που βρίσκονται εδώ.